И трайно безработните с право на COVID помощи за деца (Всички условия)

0

- Advertisement -

И трайно безработни родители, които са регистрирани на Бюрото по труда, ще имат право да получават така наречената COVID помощ за деца, които учат онлайн. Това става ясно от отговор на Агенция „Социално подпомагане“ на въпроси на „Монитор“ за това как ще се изплащат обезщетенията и кой има право на тях.

Помощта за деца до 14 години, или така наречената COVID помощ може да се използва няколко пъти, ако се налага детето да бъде карантинирано или пък в онлайн обучение, т.е. не е с фиксиран период. Ако детето е под карантина, или пък не учи или не посещава детско заведение поради извънредната епидемична обстановка. Това разясниха от социалното министерство.

Помощта е пропорционална на дните, в които детето е под карантина или учи у дома, уточниха още от ведомството. Доходната граница за получаване на средствата е 915 лева на член от семейството. Това означава, че семейство с едно дете ще има право да получи помощта, ако месечният му доход е до 2745 лв. Семейство с 2 деца ще има право да получи помощта, ако месечният му доход е до 3660 лв. Това ще позволи на родителите с по-висока квалификация, които получават заплати, близки до средната за страната, да получат навременна подкрепа в случай, че са останали без доходи.

Определянето на средномесечния доход ще се изчислява на базата на месеца, в който са въведени ограниченията заради Covid-19, а не както преди – на базата на предходния месец.  В случай, че детето се обучава дистанционно заради карантина или извънредна епидемична обстановка, семейството може да получи помощ, ако единият или двамата родители не могат да ползват платен отпуск или да работят дистанционно.

Другите варианти са ако родител отглеждащ сам дете, не може да извършва дистанционна работа от вкъщи и няма възможност да ползва платен отпуск също може да ползва тази помощ, но също трябва да ползва не платен отпуск. Помощта важи и за двама или единият от работещите родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението е по-нисък от минималната заплата. Право на обезщетение имат и в случай, че двама или единият родител е самоосигуряващ се, но не може да упражнява занятието си, както и в случай, че двамата или единият не получават обезщетение за бременност или раждане.

Ако родител упражнява свободна професия, има право да подаде в НАП заявление за прекратяване на дейността за известен период. След като мине карантината или извънредната епидемична обстановка, той може да възстанови дейността си. За този период, за който е преустановил дейността си заради това, че трябва да остане вкъщи да гледа детето си, той ще може да кандидатства за тази помощ и ще може да получи подкрепа пропорционално на времето, в което е в карантина.

Ако се наложи да се ползва помощ през следващата година, когато хората имат нова – полагаща им се отпуска има няколко варианта. Първият е договорка между работодател и служител чрез която служителят да ползва платен отпуск, ако обаче няма такава, по Кодекса на труда всеки на трудов договор има право на 2 месечно платен годишен отпуск, след като използва платения, отново подава молба за не платен и пак ще има право на помощ ако ситуацията го налага.

Заявлението за отпускане на помощта е достъпно на страницата на Агенцията за социално подпомагане. То може да бъде попълнено и изпратено с прилежащите документи – бележка от работодателя, на електронната поща ao@asp.government.bg. Също така може да бъде пратено по пощата, да се подаде на място в Дирекция “Социално подпомагане“, както и чрез системата за сигурно електронно връчване“. Неплатеният отпуск за 2020 г. е 60 дни, като има предложение това да остане в сила и през 2021 г., казаха още от социалното ведомство.От МТСП са осигурили и телефона за въпроси свързани с помощта и подкрепата за родители: на 0800 88 001 и на 0878 22 16 29.

Ето и пълният отговор на АСП:

Във връзка с постъпили въпроси от в. Монитор относно предоставянето на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст по реда на чл. 16 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Ви информирам:

        В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на ППЗСП.

С допълнението на ППЗСП беше създаден чл. 16б, регламентиращ условията за отпускане на този нов вид месечна целева помощ.

        На заседание на МС на 18.11.2020 г. беше прието ПМС № 322/23.11.2020 г., с което са направени изменения и допълнения в чл. 16б от ППЗСП. Предстои Постановлението да бъде обнародвано в Държавен вестник.

       Предвижда се право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

        1. двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползва платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;

        2. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение отговаря на доходния критерий.

        3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка; 

        4. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, не получават обезщетение за бременност и раждане.

        Месечната целева помощ се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, е по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата (915 лв.).

        На основание чл. 16б от ППЗСП, месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, и ако децата децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

        Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на децата в семейството и броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

        Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ  месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

         По отношение на конкретните въпроси:

1. Ако са съкратени от работа или са на борсата, родителите имат ли право на обезщетениe за деца до 14 години, чиито деца са у дома поради епидемичната обстановка, ако не на какво обезщетение имат право?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 16б от ППЗСП, двамата или единият от родителите или родителят, отглеждащ сам дете, имат право на помощта, ако са останали без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък или равен на 150% от минималнта работна заплата;

           2. Семейства с две деца, в случай че едното е до 3 години – не посещава градина, а другото е ученик, само за едното дете ли получават помощ или?

Отговор: Размерът на помощта ще бъде определен съобразно броя на децата в семейството, ако отговаря на условията за предоставяне на помощта.

       3. За колко време се одобряват документите, подадени за такъв вид помощ, и в какъв срок се изплащат средствата?

Отговор: В срок до 20 дни от подаването на заявлението -декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Месечните помощи се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта.

         4. Ако майка е в майчинство и има и дете ученик, има ли право да кандидатсвта?

 Отговор: Помощта се предоставя, ако двамата или единият от родителите или родителят, отглеждащ сам дете, не получават обезщетение за бременност и раждане. Ако родителят получава парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст и отговаря на останалите условия, той има право на помощта.

        5. Майката е по майчинство с малко дете – може ли бащата да вземе помощ за гледане на голямо дете?

Отговор: Помощта се предоставя, ако двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, не получават обезщетение за бременност и раждане.

        6. Какво се случва ако през януари догодина служител има право на платен отпуск, подава ли след това неплатен, ако детските заведения са все още затворени?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 16б от ППЗСП помощта се предоставя, ако двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършва дистанционна работа от вкъщи и няма възможност да ползва платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност.

        7. Само за 1 месец ли е помощта за деца до 14 години?

        Помощта е месечна целева и се предоставя за всеки месец, в който в учебното/детското заведение са предприети ограничителни мерки и то при положение, че е подадено заявление-декларация

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече

Политика на поверителност и бисквитки